Under namnet Futuversity sprider vi kunskap och inspiration!
Läs mer om våra kurser och workshops: Kreativ knuff  och Retorik i rutan.

Femtio idéer och ny energi – på två timmar.

Vill du tända den kreativa gnistan i ditt team? Leder du en kommunikationsavdelning och vill boosta samarbete och idéskapande? Eller sitter du i en ledningsgrupp med idétorka? Oavsett bransch, grupp  eller utmaningar är “Kreativ knuff” en effektiv – och rolig – metod för att tänka nytt tillsammans. Resultat: flera idéer och ny energi att ta med hem.

Varför köra “Kreativ knuff” med mitt team?

“Kreativ knuff” är en snabb workshop med garanterat utfall i form av ny energi och nya idéer. Kursens mål är att alla deltagare ska lämna rummet med ny energi, ökad lust att samarbeta och en känsla av att “allt är möjligt”, plus flera relevanta idéer att vidareutveckla nästa dag.

Vem passar kursen för?

“Kreativ knuff” är en perfekt workshop för avdelningar eller team som har fastnat kreativt, som behöver gemensam nytändning, eller som har en deadline som närmar sig. Ni kanske har en specifik gemensam utmaning eller har en mer generell önskan om att öka er förmåga att tänka nytt tillsammans? “Kreativ knuff” öppnar för nya, gemensamma vägar framåt.

Hur går kursen till?

Du samlar en grupp om 4–10 personer med gemensamt fokus eller uppdrag samt delger Futurniture vilket område eller fråga du vill att gruppen fokuserar på. Inga andra förberedelser krävs. Vi ses i vårt hus på Skeppsholmen eller hos er för två timmar av prestigelöst samarbete och lekfullt idéskapande. Vi låter er organisation, företag eller produkt möta samtidsrelevanta fenomen i en slags kreativ speeddejting – magi uppstår.

Snabbkurs i digitalt självförtroende.

Det här är kursen för dig som vill bli bättre på att presentera digitalt. Du lär dig att paketera ditt budskap, att öka engagemanget hos din publik och att ta makten över tekniken. Kursen består av tre tillfällen och omfattar teori, praktiska övningar och personlig feedback. Innehållet kan också skräddarsys efter just era behov.

Varför ska jag gå ”Retorik i rutan”?

Denna snabbkurs förbättrar din digitala presentationsteknik och inspirerar till nya, retoriska knep. Genom teori och övningar får du kunskap och praktiska tips för att nå igenom rutan. Du lär dig både muntliga och visuella retoriska knep och att hantera de tekniska plattformarna. Dessutom får du personlig coachning utifrån dina behov och utmaningar. Kursens mål är att öka ditt digitala självförtroende!

Vem passar kursen för?

Kursen är perfekt för dig som vill bli säkrare när du presenterar digitalt och engagera din publik på ett bättre sätt. Du kanske är van vid att presentera, men har fastnat i ett och samma utförande? Du kanske inte presenterar så ofta, och vill känna dig tryggare när du får frågan nästa gång? Du kanske ska ta fram en ny föreläsning eller presentation och vill göra rätt redan från start? Den tekniska plattform vi utgår ifrån är Teams, Zoom eller Google Meet.

Hur går kursen till?

Kursen är en praktiskt inriktad utbildning och består vanligtvis av tre tillfällen om totalt sju timmar fördelade över två veckor. Kursen genomförs i grupper med upp till fem personer – att inspireras och lära av varandra är en betydelsefull del. Genom att varva teori och inspiration med praktiska tips och övning med personlig feedback – och fika – kan vi lova märkbar utveckling på kort tid.


Under the name Futuversity, we aim to spread knowledge and inspiration! Read more about our courses and workshops: "Kreativ Knuff" (Creative Nudge) and "Retorik i Rutan" (Digital Rhetoric Champion).

Fifty ideas and new energy - in two hours.

Do you want to ignite the creative spark in your team? Are you a leader in a communications department and looking to boost collaboration and idea generation? Regardless of your industry, group, or challenge, "Creative Nudge" is an effective - and fun - method for generating new ideas together. The result: More ideas and renewed energy to take home!.

Why run "Creative Nudge" with my team?

This quick workshop guarantees new energy and fresh ideas. The course goal is to leave all participants feeling motivated to collaborate and with a sense that "anything is possible." Moreover, it generates several relevant ideas to develop the next day.

Who is the course suitable for?

"Creative Nudge" is the perfect workshop for departments or teams that are creatively stuck, need a collective boost, or have a looming deadline. Whether you have a specific common challenge or a more general desire to increase your ability to innovate together, "Creative Nudge" opens up new and shared ways forward.

How does the course work?

You gather a group of 4-10 people with a common focus or mission and inform Futurniture about the area or issue you want the group to focus on. No other preparation is required. We will meet at our location on Skeppsholmen or at your place for two hours of unpretentious collaboration and playful idea creation. During this time, we will let your organization, company, or product interact with contemporary phenomena in a form of creative speed dating. Magic happens.

Please contact Simon Källgård at simon@futurniture.com to find out more.

Digital confidence crash course

This is the course for those who want to improve their digital presentation skills. You will learn how to package your message, engage your audience, and take control of technology. The course consists of three sessions and includes theory, practical exercises, and personal feedback. The content can also be tailored to your specific needs.

Why should I take "Digital Rhetoric Champion"?

This crash course is designed to improve your digital presentation skills and inspire new rhetorical tricks. Through theory and exercises, you will gain knowledge and practical tips to get through the screen. You will learn both oral and visual rhetorics and how to manage technical platforms. You will also receive personalized coaching based on your needs and challenges. The course's goal is to increase your digital confidence!

Who is this course for?

This course is perfect if you want to become more confident when presenting digitally and engage their audience in a better way. If you are used to presenting but are stuck in a single delivery, or if you do not present very often and want to feel more confident when asked next time, this course is for you. It is also ideal for those developing new lectures or presentations and want to get them right from the start. The technical platform we use is Teams, Zoom, or Google Meet.

How does the course work?

The course is a practical training and typically consists of three sessions, totaling seven hours spread over two weeks. It is conducted in groups of up to five people, as being inspired and learning from each other is an important part. By alternating theory and inspiration with practical tips and practice with personal feedback - and coffee - we can promise noticeable development in a short time.


Feel free to contact us at email katarina@futurniture.com to find out more.