Astma- och Allergiförbundet

Otåliga barn vill ha vård och stöd! Barn med astma (Och de är många!) vill inte vänta på okunniga vuxna, politiska beslut eller ökade resurser till vården för att leva ett friskt liv – precis som alla andra barn.

Barndomen väntar inte! Därför gör Astma- och Allergiförbundet allt det kan för att nå ökad förståelse bland allmänhet och politiker kring barnens behov. Med kampanjen Astma-attacken hjälper vi dem att väcka uppmärksamhet kring frågan. Ett långsiktigt koncept med grafiskt manér och budskapsplattform underlättar deras arbete för att nå ut, nå fler medlemmar och få ökat stöd.

Barnen i kampanjerna är AI-genererade och bygger på upplevelser och känslor som barn med astma och allergier vittnar om.

Astma- och Allergiförbundet

Campaign

Impatient children want care and support! Children with asthma (and there are many of them!) do not want to wait for ignorant adults, political decisions or increased health care resources to live a healthy life - just like all other children.

Childhood does not wait! That's why the Asthma and Allergy Association is doing everything it can to increase public and political understanding of children's needs. With the Asthma Attack campaign, we help them to raise awareness of the issue. A long-term concept with a graphic design and message platform facilitates their work to reach out, reach more members and gain increased support.

The children in the campaigns are AI-generated and are based on the experiences and feelings of children with asthma and allergies.