Stockholmsbörsen

Goat, Grass & Manhattan – 
experimentell design för ett företag i förändring.

Vid millennieskiftet hade OM-koncernen, ägarna till Stockholmsbörsen, lagt fast sin strategi. Med sitt teknologiska försprång skulle de ta över världen. Konkurrenter skulle förvärvas och fusioneras i snabb takt. Samtidigt står det klart att företagskulturen är omodern. Enligt traditionen skulle man samlas i Grand Hotels spegelsal, ett borgerligt palats där herrarna röker cigarr, sippar avec och mår utmärkt.

Uppdraget var att iscensätta något som på samma gång tydliggjorde och väckte behovet av en företagskultur som omfamnade förändring som något positivt. Dagen inleddes med ett möte i Grand Hotels spegelsal. Därefter föreläsningar, och så paus.

Tillbaka i spegelsalen efter pausen hade något hänt. Parketten var nu täckt av gräsmatta och på scenen stod en levande(?) get framför en live-kamera över Manhattan. Ett manifest med titeln Goat, Grass and Manhattan delades ut, om förutsättningar för framgång i en snabbt föränderlig värld. Geten, som var en väluppfostrad get, stod stilla en lång stund och blängde på den församlade personalen. När ett par nyfikna mellanchefer vågade sig fram för att kontrollera om geten var av plast, gav den ifrån sig ett högt, genomträngande bräkande. Sorlet i salen upphörde. Folk tittade ner på manifesten de höll i sina händer.

– Vad betydde det här egentligen?

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Stockholmsbörsen

Goat, Grass & Manhattan

Experimental design for a company in change. At the turn of the millennium, the owners of the Stockholm Stock Exchange, the OM Group, had set out their strategy. With their technological advantage, they would take over the world. Competitors would be acquired and merged at a rapid pace. Meanwhile, it became clear that the corporate culture was out of date. Tradition dictated gathering in the Grand Hotel's hall of mirrors - a bourgeois palace where gentlemen smoke cigars, sip avec and feel excellent.

The brief was to stage something that both highlighted and evoked the need for a corporate culture that embraced change as something positive. The day began with a meeting in Grand Hotel's Hall of Mirrors. Then lectures, and then a break.

Back in the Hall of Mirrors after the break, something had happened. The parquet was now covered with grass and on the stage was a live(?) goat in front of a live camera over Manhattan. A manifesto entitled Goat, Grass and Manhattan was handed out, about the conditions for success in a rapidly changing world. The goat, which was a well-behaved goat, stood still for a long time, glaring at the assembled staff. When a couple of curious middle managers ventured over to check if the goat was plastic, it let out a loud, piercing bleat. The chatter in the hall ceased. People looked down at the manifesto they held in their hands.

– What did this really mean?

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.