Kungliga Biblioteket

Kungliga Bibliotekets webbplats är ingången till Sveriges finaste, djupaste och bredaste arkiv. På kb.se lyfter vi innehållet – från hundra meter under jorden.

Futurniture tog fram ett nytt koncept, UX och design där förstagångsbesökare stod i fokus. Genom pedagogiska funktioner och moduler sänker vi tröskeln och gör det möjligt för fler att ta del av KB:s skatter. Digitaliserat material görs tillgängligt och attraktivt i tematiserade kollektioner, som ger en inblick i vad som finns att upptäcka i de fantastiska samlingarna.

Projektet blev så lyckat att vi följde upp med att göra om KB:s myndighetswebb. Denna vänder sig till informationsspecialister som använder KB i sitt dagliga arbete. Genom ett tätt samarbete med både KB och målgruppen tog vi fram ny design och teknik som underlättar vardagen för alla som arbetar med att samla och bevara information.

Webbplatsen nominerades i Svenska designpriset och har nagelfarits av Beckmans studenter. Välkommen att förkovra dig i nästan allt som någonsin publicerats i Sverige sedan 1483.

Säg hej till kb.se!

Kungliga Biblioteket

Kb.se – website for The Royal Library

The Royal Library's website is the entrance to Sweden's finest, deepest, and broadest archive. On kb.se, we lift the content - from a hundred meters underground.

Futurniture developed a new concept, UX, and design where first-time visitors were in focus. Through educational functions and modules, we lower the threshold and make it possible for more people to access KB's treasures. Digitized material is made accessible and attractive in themed collections, which provide insight into what can be discovered in the fantastic collections.

The project was so successful that we followed up by redesigning the KB's government website. This is aimed at information specialists who use the KB in their daily work. By working closely with both the KB and the target group, we developed new design and technology that make everyday life easier for everyone involved in collecting and preserving information.

The website was nominated for the Swedish Design Prize and has been reviewed by Beckmans students. Welcome to explore almost everything that has ever been published in Sweden since 1483.

Say hello to kb.se!