Linköpings universitet

Konkurrensen om studenter och medarbetare är tuff, både nationellt och internationellt. Så när Linköpings universitet fyllde 40 år var det dags att modernisera lärosätet och sätta Östergötland på världskartan. Här kom vi in i bilden och påbörjade ett stort varumärkesarbete.

En del av det arbetet resulterade i en ny grafisk profil, där universitetets egenskaper tydligare skulle speglas. Modernistiskt, lekfullt, robust och vänligt, där geometriska former bildar LiU som påminner om byggklossar och diagram.

Istället för bara en identitetsbärande färg fick universitetet en skala med tre färger att arbeta med. Den tidigare logotypen, sigillet, som funnits med sedan start fick en ny roll som högtidlig symbol och används vid ceremoniella tillfällen.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Linköpings universitet

Brand Identity

Competition for students and staff is tough, both nationally and internationally. When Linköping University turned 40, it was time to modernize the university and put Östergötland on the world map. This is where we came in and started a major branding effort.

Part of that work resulted in a new graphic profile, where the university's characteristics are more clearly reflected. Modernist, playful, robust, and friendly, with geometric shapes forming LiU reminiscent of building blocks and diagrams.

Instead of just one identity-bearing color, the university was given a scale of three colors to work with. The previous logo, the seal, which had been there since the beginning, was given a new role as a ceremonial symbol and is used on ceremonial occasions.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.