illustration – som en gif. inget ljud, går inte att pausa.

Riksbyggen

Ett nytt sorts boende gror i Bro Trädgårdsstad – och att människor vill bo i Bro beror till viss del på en bejublad skördefest signerad oss.

Riksbyggen vill tillföra något annat till människors vardag än bara prisvärda boenden. “Lugnet på landet” lockar  stressade innerstadsbor, liksom ett boende där gemensamt ägande och hållbarhet står i fokus. Men hur kan vi berätta att det finns?

Utöver att sätta konceptet för hela den nya stadsdelen ville vi göra något extra under säljstarten. Det blev en skördefest i Trädgårdsstadens gemensamma odlingslund. En fest där kocken Paul Svensson gav matlagningstips och delade ut smakprover till hundratals besökare, där lokala aktörer fick sälja sina produkter (allt från honung till majsmjöl) och Odla Livet bjöd på odlingstips. Självklart fanns också möjligheten att på riktigt slå rot i Bro genom att köpa ett nytt boende.

”Bro Trädgårdsstad är ett av de modernaste stadsbyggnadsprojekt som växer fram just nu i Sverige och där delningsekonomin är med från början. Det blir ett centrum för utbyte av både verktyg och kunskap, inte minst kring odling som också är en central pusselbit i den nya trädgårdsstaden”, säger Riksbyggens VD Johanna Frelin.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Riksbyggen

The Garden City of Bro

A new type of housing is emerging in Bro Trädgårdsstad - and the fact that people want to live in Bro is partly due to an acclaimed harvest festival signed by us.

Riksbyggen wants to provide something more to people's daily lives than just affordable housing. "The tranquility of the countryside" attracts stressed urban residents, as well as housing where joint ownership and sustainability are the focus. But how can we inform people that it exists?

In addition to setting the concept for the entire new neighborhood, we wanted to do something extra during the sales launch. We hosted a harvest party in Trädgårdsstaden's communal garden. Chef Paul Svensson gave cooking tips and handed out samples to hundreds of visitors, while local actors sold their products (ranging from honey to corn flour), and Odla Livet offered cultivation tips. Of course, there was also the opportunity to truly put down roots in Bro by purchasing a new home.

"Bro Trädgårdsstad is one of the most modern urban development projects emerging in Sweden, where the sharing economy is involved from the start. It will be a center for the exchange of tools and knowledge, particularly about cultivation, which is also a central piece of the puzzle in the new garden city," says Riksbyggen's CEO Johanna Frelin.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.