featured – användaren klickar själv igång, spelas med ljud

SPSM

Alla kan lyckas i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska få en utbildning som möter deras behov.

En trygg framtid börjar i en skola utan hinder. Därför måste fler som är verksamma i skolan uppmärksamma myndighetens arbete, använda deras tjänster och material samt vilja jobba i deras verksamheter.

Futurniture fick uppdraget att utforma SPSMs varumärkesplattform med mål att nå enhetlig kommunikation i alla kanaler. Målet med kommunikationen är att öka kunskapen om myndighetens erbjudande, befästa positionen som expertmyndighet och stärka SPSM som arbetsgivare. Självklart gäller mångfaldsperspektiv: budskap och innehåll ska vara tillgängligt och relevant för alla.

Rätten till likvärdig utbildning är en av grundbultarna i ett demokratiskt och fortsatt innovativt Sverige. Att få hjälpa SPSM att värna om den rätten är vi mycket stolta över.

SPSM

Brand platform

Everyone can succeed at school. The National Agency for Special Needs Education and Schools (SPSM) works to ensure that children, young people and adults with disabilities receive an education that meets their needs.

A secure future begins in a school without barriers. Therefore, more people working in schools must be aware of the authority's work, use their services and materials and want to work in their organisations.

Futurniture was commissioned to design SPSM's brand platform with the aim of achieving uniform communication in all channels. The aim of the communication is to increase awareness of the agency's offer, consolidate its position as an expert authority and strengthen SPSM as an employer. Of course, a diversity perspective applies: messages and content must be accessible and relevant to everyone.

The right to equal education is one of the cornerstones of a democratic and still innovative Sweden. We are very proud to help SPSM protect this right.